ÇáÞÇÆãÉ ÇáÑÆíÓíÉ
ÇáÕÜÜÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ
ÅÏÇÑÉ ÇáãæÇÑÏ ÇáÈÔÑíÉ
ãÕØáÍÇÊ ÅÏÇÑíÉ æÊÏÑíÈíÉ
ÇáÃÎÈÇÑ
ãÄÊãÑÇÊ æãáÊÞíÇÊ ÌÏíÏ
ãÞÇáÇÊ ÌÏíÏ
Ïáíá ÇáÊæÙíÝ ÇáÔÇãá ÌÏíÏ
ÈÑäÇãÌ ÊÃåíá ÞÑíÈÇ
ÃÏáÉ ÊÏÑíÈ ãåäíÉ
ÇáÜÜãÜäÜÜÊÜÜÏíÜÜÇÊ
ÏáÜÜíÜÜá ÇáãæÇÞÜÜÜÜÚ
ÇáÅÓÜÜÜÊÝÜÜÊÇÁÇÊ
ÅÍÕÇÆíÇÊ ÇáÏÎÜæá
ÃÎÜÜÈÑ ÕÏíÞÜÜÜÜÜÜß
ÇáÞÇÆãÉ ÇáÈÑíÏíÉ
ÑÇÓÜáäÜÜÜÜÜÜÇ

ÞÇÆãÉ ÇáãäÊÏíÇÊ

ÇÓÊÝÊÇÁ
ãÇ ÑÂíß Ýí ÈÑäÇãÌ æÒÇÑÉ ÇáÚãá ÇáÌÏíÏ (äØÇÞÇÊ) áÓÚæÏÉ ÇáæÙÇÆÝ æÇáÞÖÇÁ Úáì ÇáÈØÇáÉ

ããÊÇÒ
ÌíÏ ÌÏÇ
ÌíÏ



3138

ÇáãæÇÞÚ ÇáÃßËÑ ÒíÇÑÉ ÈÇáÏáíá
· 1: ãæÞÚ ÊæÙíÝ ÇáãæÇÑÏ ÇáÈÔÑíÉ ÇáÚÑÈíÉ
· 2: äÇÏí ãÏÑÇÁ ÇáãæÇÑÏ ÇáÈÔÑíÉ
· 3: æÙÇÆÝ ááãÑÃÉ
· 4: ãæÞÚ ãåäÉ
· 5: ÈíÊ ááÊæÙíÝ
· 6: ãæÞÚ ÊæÙíÝ ÇáÔÑÞ ÇáÃæÓØ
· 7: ãäÊÏíÇÊ ÊæØíä ááæÙÇÆÝ
· 8: ÎáÇÕÉ
· 9: ãÑßÒ ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÅÏÇÑíÉ æÇáãÍÇÓÈíÉ
· 10: äÇÏí ÇáÚãá

ÇáÞÇÆãÉ ÇáÈÑíÏíÉ

  
ÃÈÏÚ ÃÝßÇÑÇ ãäÊÌÉ
:ÊØæíÑ æÊäãíÉ ÇáÐÇÊ
ÊØæíÑ æÊäãíÉ ÇáÐÇÊ
ÃÈÏÚ ÃÝßÇÑÇ ãäÊÌÉ .
41Ü  ÅÐÇ ÊæÝÑ áÏíß æÞÊ ÅÖÇÝì ÃÚãá Ýíå Úáì ÇáÎØæÉ ÇáÃßËÑ ÃåãíÉ . áÃäåÇ åì ÇáÊì ÊÚØíß ÇáÞíãÉ ÇáÃÚáì Ãæ ÇáãÑÏæÏ ÇáÃßÈÑ . ÇÓÃá äÝÓß ÈÇÓÊãÑÇÑ
       " ãÇ åæ ÇáÇÓÊËãÇÑ ÇáÃãËá áæÞÊì ¡ ÇáÂä ¿ æÚäÏåÇ Þã ÈÃßËÑ ÇáÃÚãÇá ÅäÊÇÌíÉ .
42Ü  æÇÕá ÇáÊÑßíÒ Úáì Ãí ÎØæÉ ãåãáÉ ÐÇÊ ÃæáæíÉ . ÃÚãá ÚáíåÇ ÈÇÓÊãÑÇÑ . æÇÕá ÇáÚãá ÚáíåÇ ÈÞÏÑ ãÇ ÊÓÊØíÚ Ïæä Ãä ÊÔÊÊ ÊÑßíÒß¡ áÇ íåã ãÏì ÕÚæÈÊåÇ Ãæ ÈÛÖåÇ Ãæ ÇáÊÍÏì ÇáÐì ÓíæÇÌåß . æÛÇáÈÇð ãÇ íÊØáÈ Ðáß Ãä Êßæä Ðæ ÅÑÇÏÉ ÞæíÉ ¡ æáßä ÇáäÊíÌÉ ÊÓÊÍÞ åÐÇ ÇáÚäÇÁ .
43Ü  ÇäÊÞá ááÎØæÉ ÇáÊÇáíÉ Ýí ÇáÃåãíÉ Úáì ÞÇÆãÊß. ÑßÒ ÇäÊÈÇåß 100% Úáì åÐå ÇáãåãÉ ÍÊì ÊßÊãá . ÅÐÇ ãÇ ÃäÌÒÊåÇ Ãæ ÈÐáÊ ÝíåÇ ÃÞÕì ÌåÏ ããßä ¡ ÇäÊÞá Åáì ÇáãåãÉ ÇáÊì ÊáíåÇ Úáì ÞÇÆãÊß . æÇÍÏÉ Êáæ ÇáÃÎÑì ¡ åßÐÇ ÓÊäåì ãåãÇÊß ¡ æÃÚãá ÏÇÆãÇð Úáì ÅäÌÇÒ ÇáÃßËÑ ÃåãíÉ .
44Ü  ÃäÌÒ ÇáãåÇã ÇáÊì ÊÚæÏ Úáíß ÈÞíãÉ ããíÒÉ . ÅÚØì ÇáãåÇã ÇáÓåáÉ ÇáÈÇÞíÉ áãä íÄÏíåÇ . æåÐå æÓíáÉ ÝÚÇáÉ ÌÏÇð áÑÝÚ ãÚÏá ÇáÅäÊÇÌ . Þã ÈÇáãåÇã ÇáÑÆíÓíÉ ÇáÊì ÓÊäÌÒåÇ ÃäÊ ÝÞØ ÈÃÝÖá ãÇ íãßä . ãåãÇ ßÇäÊ ãåÇÑÊß æÊÌÑÈÊß æÎÈÑÊß Úáíß ÇÓÊÛáÇáåÇ ÚãáíÇð ¡ ÈãÇ ÊÍÊÇÌå ÇáãåãÉ . ÇÓÊËãÑ æÞÊß æÎÈÑÊß ÈÍßãÉ . ÏÞÞ Ýì ßá ãåãÉ æÞÑÑ Ãì ãä ÇáÅãßÇäÇÊ ÇáãÊÇÍÉ ÃßËÑ ÝÇÚáíÉ áÅäÌÇÒåÇ .
45Ü  Íæá æÞÊß áÃÝÚÇá ãäÊÌÉ . ÍÏÏ ÇáæÞÊ ÇáÐì Êßæä Ýíå ÃßËÑ ÅäÊÇÌíÉ ¡ ÇÓÊÌãÚ ßá ÞæÊß ¡ Ëã Þã ÈÇáÚãá . ÇÓÊÎÏã ÇáÃæÞÇÊ ÇáÃÞá Ýì ãÚÏáÇÊ ÇáÅäÊÇÌ ááÑÏ Úáì ÇáãßÇáãÇÊ ÇáåÇÊÝíÉ Ãæ ÅÑÓÇá ÇáÝÇßÓÇÊ Ãæ ááÇÌÊãÇÚÇÊ æÅÏÇÑÉ ÇáãäÇÞÔÇÊ. áÇ íãßä áÃÍÏ Ãä íÍÇÝÙ Úáì ãÚÏá ÅäÊÇÌ ãÑÊÝÚ ØæÇá Çáíæã . íãßä ÇáÓÑ Ýì Ãä ÊÚÑÝ ÃßËÑ ÃæÞÇÊß äÔÇØÇð . æÊÞæã ÝíåÇ ÈãÇ åæ ÃßËÑ ÃåãíÉ ãä ãÊØáÈÇÊ ÇáÚãá .
46Ü  ÇÓÊÎÏã ÇáßãÈíæÊÑ ÈßÝÇÁÉ . ÃÊÈÚ ÚÇÏÉ ßÊÇÈÉ ÇáÃÔíÇÁ ãÑÉ æÇÍÏÉ Ëã Þã ÈÊÍÑíÑåÇ ÚäÏ ÇáÖÑæÑÉ Úáì ÇáÔÇÔÉ . ÊÌäÈ ßÊÇÈÉ ÇáãáÇÍÙÇÊ ÇáÊÍÖíÑíÉ ÈÇáíÏ æÇáÊì ÊÍÊÇÌ áÊÓÌíáåÇ Úáì ÇáßãÈíæÊÑ ÝíãÇ ÈÚÏ . ÊÚáã ÇÓÊÎÏÇã ÞæÇÚÏ ÇáÈíÇäÇÊ æãÎØØÇÊ ÇáãÔÇÑíÚ æÈÑÇãÌ ÇáÌÏæáÉ æÃì ÈÑäÇãÌ íÝíÏ Úãáß æÃÏÇÁß.
47Ü  æÝÑ æÞÊß . ÃäÌÒ ÇáãåÇã ÈÃÞá ÇáÎÓÇÆÑ .ßáãÇ ÞáÊ ÇáÎØæÇÊ ÇáãØáæÈÉ áÅäÌÇÒ ãåãÉ ãÇ ßáãÇ ßÇä ÃÝÖá . ÃÚãá Úáì ÑÝÚ ßÝÇÁÊß ãä ÎáÇá ÇÓÊÞØÇÚ ÏÞÇÆÞ Ãæ ÍÊì ËæÇäì ãä ÃÚãÇá ÑæÊíäíÉ . ÃäÊÈå Åáì ÇáÎØæÇÊ ÇáãÚÞÏÉ æÇáÛíÑ åÇãÉ æÇáãÈÇáÛ ÈãÚÇáÌÊåÇ ããÇ íÖÇÚÝ ÇáÚãá .
48Ü  äæÚ ãä ÍÌã ÇáãåÇã áÊÊÝÇÏì ÇáÅÌåÇÏ . ÈÏáÇð ãä ÊäÇæá ãÔÑæÚíä Ýì ÃÑÈÚÉ ÓÇÚÇÊ ¡ Þã ÈæÇÍÏ Êáæ ÇáÃÎÑ ¡ ÞÓãåã Åáì ãåÇã ÊäÌÒ ßá æÇÍÏÉ Ýì 30 ÏÞíÞÉ . ÍÇæá Ãä ÊÑÊÈ ãåÇãß ãä ÇáÕÛíÑ ááßÈíÑ ¡ ÚäÏåÇ ÓÊÔÚÑ ÈÇáÅäÌÇÒ æÊßæä ÃÞá ÎãæáÇð Ýì ÂÎÑ Çáíæã .
49Ü  ÊÍÏ äÝÓß áÅäåÇÁ ÇáãåÇã ÇáãÏÑÌÉ Úáì ÌÏæá ÃÚãÇáß . ÇÈÍË ÈÇÓÊãÑÇÑ Úä ÃßËÑ æÃÓÑÚ æÃÝÖá ÇáæÓÇÆá ÅäÊÇÌÇð ááÞíÇã ÈÇáãåÇã . Ëã ßÇÝÆ äÝÓß áÒíÇÏÉ ãÚÏá ÇáÅäÊÇÌ .
50Ü  ÃÈÐá ÌåÏß áÒíÇÏÉ ãÚÏá ÇáÊÍÓä . ÇáÊÍÓä ÇáÞáíá æÇáËÇÈÊ Ýì ÇáãÌåæÏ æÇáäÊÇÆÌ íäÊÌ Úäå ÇÎÊáÇÝ ßÈíÑ Úáì ÇáãÏì ÇáÈÚíÏ . ßá ãÇ ÊÍÊÇÌå åæ Ãä ÊÍÓä ãä ÃÏÇÆß ÃßËÑ ãä ÇáãÚÊÇÏ ÞáíáÇð æÈÇÓÊãÑÇÑ æÚäÏåÇ ÓÊßæä Ýì ÞãÉ ÇáÜ 5% ãä ÇáÚÇãáíä ÇáÃßËÑ ÅäÌÇÒÇð .
51Ü  ØæÑ ÃÏÇÁß Ýì ÇáÚãá . áÇ ÊÄÌá Úãá Çáíæã Åáì ÇáÛÏ . ÃÈÏà Ýì ÇáÚãá ÝæÑÇð æÓÊäÌÒ ÎáÇá ÚÔÑ ÓäæÇÊ ãÇ íäÌÒå ÇáÂÎÑæä ØæÇá ÍíÇÊåã . Þã ÈÚãáß ÇáÂä æÓÊÔÚÑ ÈÅÍÓÇÓ ÇáÅäÌÇÒ ÇáÑÇÆÚ . ßíÝíÉ ÇÓÊËãÇÑß áæÞÊß ÊÍÏÏ äæÚíÉ ÍíÇÊß ÇáÊì ÊÕäÚåÇ .

52Ü  ÍÏÏ ãÇ ÊÑíÏ ÅäÌÇÒå ÃßËÑ ãä Ãì ÔÆ ÃÎÑ . ãÇ åì ÇáÎØæÉ ÇáÃæáì Úáì ÞÇÆãÊß Ãæ ÇáåÏÝ ÇáÃßËÑ ÃåãíÉ æÇáÐì íÌÈ ÅäÌÇÒå ÇáÂä . Êáß åì ÇáãåãÉ ÇáÊì ÊÍÊÇÌ ÇáÊÑßíÒ ÚáíåÇ . ÇÊÈÚ åÐå ÇáæÓíáÉ ÃæáÇð . æÚäÏåÇ ÊÓÊØíÚ ÅäÌÇÒ ßá ãÇ ÊÍÊÇÌå ¡ æáßä ÈÔÑØ Úãá ßá ãåãÉ Úáì ÍÏÉ .
53Ü  Þã ÈÒíÇÏÉ ÅäÌÇÒß ÈÇáÇäÊÞÇá ÝæÑÇð ááãåãÉ ÇáÊÇáíÉ . ßáãÇ ÃäÌÒÊ ãåãÉ Êáæ ÇáÃÎÑì ¡ ßáãÇ ÊÖÇÚÝÊ ÇÍÊãÇáíÉ ÒíÇÏÉ ÅäÊÇÌß . ÝÇáäÌÇÍ íæáÏ äÌÇÍ . ßá ãåãÉ ÊäÊåì ÈäÌÇÍ ÊÒíÏ ãä ÍãÇÓß æÊÚÒÒ ãä ËÞÊß áÅäÌÇÒ ÇáãÒíÏ . ßá ÅäÌÇÒ äÇÌÍ íÚÒÒ ãä ÞÏÑÊß Úáì ãæÇÌåÉ ÇáÊÍÏì ÇáÊÇáì . Þã ÈÚãá ßá ÎØæÉ Úáì ÍÏå Ëã ÇäÊÞá ááÊÇáíÉ ÝæÑÇð .
54Ü  Íæá ÃäÔØÊß ÇáíæãíÉ ÇáÃÓÇÓíÉ Åáì ÚÇÏÉ ÞæíÉ . ÝÇáÚÇÏÉ åì ÔÆ ÊÞæã Èå ÊáÞÇÆíÇð ¡ Ïæä ÊÍßã ÇáÚÞá ÇáæÇÚì . ßá æÇÍÏ ãäÇ áÏíå ãåÇã ÈÛíÖå Ãæ ãÞíÊÉ ¡ æãÚ Ðáß åÇãÉ . ÈãÌÑÏ Ãä ÊÕÈÍ ÚÇÏÉ ¡ ÓíÓåá ÊÍãáåÇ . æáíÓ Úáíß ÍíäåÇ Ãä ÊÊæÞÝ æÊÝßÑ ÈåÇ .
55Ü  ÛíÑ ÇáÚÇÏÇÊ ÇáÞÏíãÉ ÚÏíãÉ ÇáÝÇÆÏÉ Åáì ÚÇÏÇÊ ãÝíÏÉ . ÞÑÑ Ãä ÊÓÊËãÑ æÞÊß ÈÝÇÚáíÉ ÃßËÑ ¡ æÇÈÏà ãä Çáíæã æÓíáÇÍÙ ÇáÂÎÑæä ÞÏÑÊß Úáì ÅäÌÇÒ ÇáÃÔíÇÁ ÇáãåãáÉ . ÓíÞÏÑæäß ÃßËÑ ÚáÇæÉ Úáì Ãäß ÊÓÊØíÚ ÇáÇÓÊãÊÇÚ ÈæÞÊ ÝÑÇÛß .
56Ü  ÊÎíá Ãä áÏíß äÕÝ íæã ÝÞØ áÅäÌÇÒ Úãá íæã ßÇãá . ãÇÐÇ ÓÊÝÚá ¿ ÈãÇÐÇ ÓÊÈÏÿ ãÇ ÇáÐì íÌÈ Ãä íÞÏã æãÇ íãßä Ãä íÃÊì áÇÍÞÇð¿ ÚäÏãÇ ÊÝÇÌà ÈÞáÉ ÇáæÞÊ ÇáãÊÇÍ ÃãÇãß ááÚãá ¡ ÝÅäß ãÖØÑ áæÖÚ ÎØÉ Úáì ÃÚáì ãÓÊæì ãä ÇáßÝÇÁÉ .

  ÊÇÈÚ ÇáãÒíÏ Ýí ÇáÊäãíÉ ÇáÈÔÑíÉ ..

ÊÛáÈ Úáì ÚÇÏÉ ÇáÊÃÌíá
ÑÇÞÈ æÞÊß
æÓÇÆá æÊÞäíÇÊ æÎØæÇÊ ÝÇÚáÉ áÅÏÇÑÉ æÞÊ ÃÝÖá
ÃÈÏÚ ÃÝßÇÑÇ ãäÊÌÉ
ÅÈÏà ÝæÑÇ Ýí ÊäÙíã æÅÏÇÑÉ æÞÊß
ÇáÊäÙíã áÅÏÇÑÉ ÇáæÞÊ
ÇáÊÎØíØ áÅÏÇÑÉ ÇáæÞÊ æÊäÙíã ÇáÌÏæá Çáíæãí
113 ØÑíÞÉ áãÓÇÚÏÊß Úáí ÑÝÚ ãÚÏá ÅäÊÇÌß ãä ßÇÝÉ ÇáäæÇÍí ÅÏÇÑÉ ÇáæÞÊ Time manageme
 ÃåÏÇÁ ãä ãæÞÚ ÇáãÌãæÚÉ ÎãÓ ãáÝÇÊ PowerPoint Ýí ÊØæíÑ ÇáÐÇÊ
 365 ãÞæáÉ Ýí ÇáäÌÇÍ
 ÇáãßÊÈÉ ÇáãÇÓíÉ ááÊäãíÉ ÇáÈÔÑíÉ
 ßíÝ ÊæáÏ ÇÝßÇÑ ÇÈÏÇÚíÉ ÌÏíÏÉ
 ÔÑæØ ÊäãíÉ ÇáÔÎÕíÉ

  
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
: 0.09