ÇáÞÇÆãÉ ÇáÑÆíÓíÉ
ÇáÕÜÜÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ
ÅÏÇÑÉ ÇáãæÇÑÏ ÇáÈÔÑíÉ
ãÕØáÍÇÊ ÅÏÇÑíÉ æÊÏÑíÈíÉ
ÇáÃÎÈÇÑ
ãÄÊãÑÇÊ æãáÊÞíÇÊ ÌÏíÏ
ãÞÇáÇÊ ÌÏíÏ
Ïáíá ÇáÊæÙíÝ ÇáÔÇãá ÌÏíÏ
ÈÑäÇãÌ ÊÃåíá ÞÑíÈÇ
ÃÏáÉ ÊÏÑíÈ ãåäíÉ
ÇáÜÜãÜäÜÜÊÜÜÏíÜÜÇÊ
ÏáÜÜíÜÜá ÇáãæÇÞÜÜÜÜÚ
ÇáÅÓÜÜÜÊÝÜÜÊÇÁÇÊ
ÅÍÕÇÆíÇÊ ÇáÏÎÜæá
ÃÎÜÜÈÑ ÕÏíÞÜÜÜÜÜÜß
ÇáÞÇÆãÉ ÇáÈÑíÏíÉ
ÑÇÓÜáäÜÜÜÜÜÜÇ

ÞÇÆãÉ ÇáãäÊÏíÇÊ

ÇÓÊÝÊÇÁ
ãÇ ÑÂíß Ýí ÈÑäÇãÌ æÒÇÑÉ ÇáÚãá ÇáÌÏíÏ (äØÇÞÇÊ) áÓÚæÏÉ ÇáæÙÇÆÝ æÇáÞÖÇÁ Úáì ÇáÈØÇáÉ

ããÊÇÒ
ÌíÏ ÌÏÇ
ÌíÏ



3138

ÇáãæÇÞÚ ÇáÃßËÑ ÒíÇÑÉ ÈÇáÏáíá
· 1: ãæÞÚ ÊæÙíÝ ÇáãæÇÑÏ ÇáÈÔÑíÉ ÇáÚÑÈíÉ
· 2: äÇÏí ãÏÑÇÁ ÇáãæÇÑÏ ÇáÈÔÑíÉ
· 3: æÙÇÆÝ ááãÑÃÉ
· 4: ãæÞÚ ãåäÉ
· 5: ÈíÊ ááÊæÙíÝ
· 6: ãæÞÚ ÊæÙíÝ ÇáÔÑÞ ÇáÃæÓØ
· 7: ãäÊÏíÇÊ ÊæØíä ááæÙÇÆÝ
· 8: ÎáÇÕÉ
· 9: ãÑßÒ ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÅÏÇÑíÉ æÇáãÍÇÓÈíÉ
· 10: äÇÏí ÇáÚãá

ÇáÞÇÆãÉ ÇáÈÑíÏíÉ

  
æÓÇÆá æÊÞäíÇÊ æÎØæÇÊ ÝÇÚáÉ áÅÏÇÑÉ æÞÊ ÃÝÖá
:ÊØæíÑ æÊäãíÉ ÇáÐÇÊ
ÊØæíÑ æÊäãíÉ ÇáÐÇÊ

57Ü  ÇÈÊÚÏ Úä ÇáãÞÇØÚÇÊ ÇáÔÎÕíÉ . ÚäÏãÇ ÊÄÏì Úãáß ¡ ÝÅä ÂÎÑ ãÇ ÊÍÊÇÌå åì ÇáÊÏÎáÇÊ ÇáÛíÑ ÖÑæÑíÉ . íÍÏË ÃßÈÑ ÅäÌÇÒ ÚäÏ ÇÒÏíÇÏ ÍãÇÓß æÇäÏãÇÌß ÈÇáÚãá ßáãÇ ÇÞÊÑÈÊ äÍæ ÇáäÊíÌÉ ÇáäÇÌÍÉ . íãßä Ãä ÊÚíÞ ÇáãÞÇØÚÇÊ äÌÇÍß . áÐÇ áÇ ÊÏÚåÇ ÊÍÏË . ÇÓÊÎÏã æÓÇÆá ÚÏã ÇáÅÒÚÇÌ ãËá ÚáÇãÇÊ Úáì ÇáÈÇÈ Ãæ ÇáÈÑíÏ ÇáÕæÊì . æÅä ßäÊ ãÖØÑÇð ÇÈÍË Úä ãßÇä ÈÚíÏ ááÚãá ÍíË áÇ íÌÏß ÇáÂÎÑæä . Ãæ ÛíÑ ÃæÞÇÊß áÊßæä Ýì ÞãÉ äÔÇØß ÍíË áÇ íßæä æÞÊ ÇáÐÑæÉ ÚäÏ ÇáÂÎÑíä .58Ü  ÊÚáã Ãä ÊÊÌÇåá ÇáãåÇã ÇáÊì áÇ ÊÄÏì áäÊÇÆÌ . ÝãÇ ÃÓåá Ãä ÊÔÛá äÝÓß ÈÚãá ÃÞá ÃåãíÉ . Åä ßÇäÊ ÇáÎØæÉ ÛíÑ åÇãÉ Çáíæã ¡ ÝáÇ ÊÖíÚ æÞÊß ÈåÇ ¡ ßáãÇ ÇÈÊÚÏÊ Úä ÇáãåÇã ÇáÃÞá ÅäÊÇÌÇð ¡ ßáãÇ ßäÊ ãäÊÌÇð .
59Ü  ÇáÛ Ãì ÓÝÑ ÛíÑ ÖÑæÑì . ÇÓÊÎÏã ÇáÊßäæáæÌíÇ ÇáÍÏíËÉ ÇáÊì ÊæÝÑ ÇáæÞÊ. Åä ßÇä Ýì ÇáÅãßÇä ÇÓÊÎÏÇã ÇáåÇÊÝ Ãæ ÇáÝÇßÓ Ãæ ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäì ááÊÚÇãá ãÚ ÞÖÇíÇ Çáíæã ÇáåÇãÉ . ÊÌäÈ ÇáÒíÇÑÇÊ ÇáÔÎÕíÉ áÊæÝíÑ ÇáãÒíÏ ãä ÇáæÞÊ æÑÝÚ ãÚÏá ÇáÅäÊÇÌ .
60Ü  ÓÌá ÃÝßÇÑß Úáì ãÓÌá ¡ Ãæ ÇÓÊÚãá ÈÑÇãÌ ÇáÕæÊ Ýì ÇáßãÈíæÊÑ ¡ Ëã ÍÑÑ ÇáßáãÇÊ Åáì ÕíÛÉ ãáÇÆãÉ . ÝåÐå ØÑíÞÉ ÓåáÉ ááÊÚÈíÑ Úä ÃÝßÇÑß ¡ Ïæä ÚäÇÁ ãÍÇæáÉ ÇáßÊÇÈÉ ÇáãäãÞÉ . ÇáßÊÇÈÉ áßËíÑ ãä ÇáäÇÓ Úãá ãÖÌÑ ¡ æáßä ÇáÊÍÏË ÃÓåá ØÇáãÇ Ãäå áíÓ ÃãÇã ÌãåæÑ . æÛÇáÈÇð Êßæä ÇáßÊÇÈÉ ÃßËÑ ÝÇÚáíÉ ÅÐÇ ßÇäÊ ÈÛÑÖ ÇáÇÊÕÇá Èíä ÔÎÕíä .

61Ü  ÖÚ ãæÇÚíÏ äåÇÆíÉ íæãíÉ . ÓæÇÁ ÞÈáÊåÇ Ãã áÇ ¡ ÝÇáãæÇÚíÏ ÇáäåÇÆíÉ ÊÒíÏ ãä ãÚÏá ÇáÅäÊÇÌ . ßáãÇ ÇÞÊÑÈäÇ ãä ÇáãæÚÏ ÇáäåÇÆì áÅÊãÇã ÇáÚãá ¡ ßáãÇ ÈÐáäÇ ãÇ Ýì æÓÚäÇ áÅäåÇÆå¡ ÖÚ ÓáÓáÉ ãä ÇáãæÇÚíÏ ÇáäåÇÆíÉ ÔåÑíÇð æÃÓÈæÚíÇð æíæãíÇð. ÝßáãÇ ÇÞÊÑÈ ÇáãæÚÏ ÇáäåÇÆì ßáãÇ ÈÏà ÇáÚãá ÇáÍÞíÞì . ÊÚãá ÇáãæÇÚíÏ ÇáäåÇÆíÉ ßÞæÉ ÏÝÚ åÇãÉ áÒíÇÏÉ ÅäÊÇÌß ßáãÇ ÇáÊÒãÊ ÈåÇ .
62Ü  ÞÝ ÃËäÇÁ ÊÍÏËß ÈÇáåÇÊÝ . ÝÇáæÞæÝ íÌÚáß ÊÊÍÏË Ýì ÇáãæÖæÚ ãÈÇÔÑÉ æÈÓÑÚÉ æÊßæä ÇáãßÇáãÉ ãËãÑÉ . ãä ÇáÓåá Ãä ÊÌáÓ ÌáÓÉ ÞÕíÑÉ æãÑíÍÉ ÌÏÇð æÚäÏåÇ ÓÊØæá ÇáãßÇáãÉ .
63Ü  ÌãÚ ÚÏÏ ãä ÇáãåÇã ÇáãÊÔÇÈåÉ ÇáÕÛíÑÉ æÞã ÈåÇ Ýì äÝÓ ÇáæÞÊ . ÑÏ Úáì ßá ÇáãßÇáãÇÊ ÇáåÇÊÝíÉ ÇáÊì ÊÊÚáÞ ÈãæÖæÚ æÇÍÏ Ýì Çáíæã æíÝÖá ÇáÞíÇã ÈÐáß ÈÚÏ ÇáÇäÊåÇÁ ãä ÌÏæá ÇáÃÚãÇá Çáíæãì . ÅÊãÇã ÚÏÏ ãä ÇáãåÇã ÇáÕÛíÑÉ íßæä ÃÓåá Ýì æÓØ ÒÍÇã ÇáÚãá . ÍíË íÓÇÚÏß ÏÚã ÌåæÏß Úáì ÇáÇÓÊÝÇÏÉ ÇáÞÕæì ãä æÞÊß . ÌãÚ ÇáãåÇã ÇáÕÛíÑÉ ãÚÇð ãËá ÇáÃÚãÇá ÇáãÕÑÝíÉ æÇáÈÑíÏ æÇáÊÓáíã æÇáÊÓáã Ãæ ÊÌÏíÏ ÞÇÚÏÉ ÇáÈíÇäÇÊ æÇáÑÏ Úáì ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäì . ÚäÏãÇ ÊÌÈÑ Úáì ÇáÇäÊÞÇá ãä äÔÇØ áÂÎÑ æÇáÚæÏÉ ãÑÉ ÃÎÑì ¡ ÝÅäß ÊÓÊåáß ÇáæÞÊ Ýì ãÍÇæáÉ ÅÚÇÏÉ ÇáÊÑßíÒ æÇáÇäÏãÇÌ .
64Ü  ÃÏÑ ÇáÇÌÊãÇÚÇÊ ÈßÝÇÁÉ . ÃÚáä ãÓÈÞÇð Úä ãæÚÏ ÇáÇÌÊãÇÚ æÇáÊÒã Èå . ÃÛáÞ ÇáÈÇÈ áÊÈÏà ÇáÇÌÊãÇÚ . áÇ ÊÍÑÌ ããä íÃÊì ãÊÃÎÑÇð . ÝáÊßä ãÚÑæÝÇð ÈÃäß ãáÊÒã ÊãÇãÇð ÈãæÇÚíÏ ÇáÇÌÊãÇÚÇÊ , æÓÑÚÇä ãÇ ÓíÊÝåã ÇáÚÇãáæä Ãäß ÑÌá ÃÚãÇá ÌÇÏ æÚäÏåÇ ÓÊÕÈÍ ÇáÇÌÊãÇÚÇÊ ãËãÑÉ . ÍÏÏ ÇáÇÌÊãÇÚÇÊ Ýì ÃæÞÇÊ ÛíÑ ÊÞáíÏíÉ ãä Çáíæã ãËá ÇáÓÇÚÉ 1.50 ãÓÇÁÇð  Ãæ 3.45 ãÓÇÁÇð ããÇ íÓÇÚÏ Úáì ÇáÇáÊÒÇã ÈÏÞÉ ÇáãæÇÚíÏ .

65Ü  ÊÍÏì äÝÓß . ÍÇæá ÏÇÆãÇð Ãä ÊÊÝæÞ Úáì äÝÓß . ÑßÒ ÊÝßíÑß áÅíÌÇÏ æÓíáÉ ÃßËÑ ßÝÇÁÉ áÃÏÇÁ äÝÓ ÇáãåãÉ ÇáãßáÝ ÈåÇ . æÈÊÍæíáåÇ ááÚÈÉ ¡ ÝÅäß ÊÍæá ÍÊì ÃßËÑ ÇáãåÇã ÈÓÇØå áÅËÇÑÉ æãÑÍ.
66Ü  ÃßÊÈ ÞÇÆãÉ ãåÇãß Úáì ÕÝÍÉ æÇÍÏÉ ßÈíÑÉ . ÃßÊÈ ßá ÇáãåÇã ¡ Ïæä ÇáÇåÊãÇã ÈÇáÊÓáÓá ÇáãäÇÓÈ . ÈÚÏ ÊÓÌíá ßá ÇáãåÇã ¡ Íáá 3 ãÌãæÚÇÊ ãÎÊáÝÉ ãä ÇáãåÇã ( à ¡ È ¡ Ì ) ÈÇÓÊÎÏÇã ÃÞáÇã ÇáÊÚáíã ÇáãáæäÉ . ÈãÌÑÏ ÊÞÓíãåã ¡ íãßäß ÅÚÇÏÉ ÊÑÊíÈåã ÈÇáÊÓáÓá ÇáÕÍíÍ ÈÓåæáÉ Ýì ãÎØØß Çáíæãì . æÈåÐå ÇáØÑíÞÉ ¡ ÓÊÊÚÑÝ Ýì ÈÏÇíÉ ÇáÚãá ßá íæã ¡ Úáì ÇáãåÇã ÇáÕÚÈÉ ÇáÊì ÓÊæÇÌåß .
67Ü  ÌãÚ ßá ÓÌáÇÊß ÇáåÇãÉ ãÚÇð . ÇÍÊÝÙ ãÚß ÈÎØÉ ãåÇã áíæã æÇÍÏ ÝÞØ . æãä ÇáÃÝÖá Ãä Êßæä ÞÇÆãÉ ÇáãåÇã ÌÒÁ ãä ÌÏæá ÃÚãÇáß . ÇÍÊÝÙ ÈÇáãáÝÇÊ ÇáÏÇÆãÉ æÊÌäÈ æÖÚ ÇáãáÇÍÙÇÊ Úáì ÇáÃÙÑÝ Ãæ ÞÕÇÕÇÊ ÇáæÑÞ ÇáÕÛíÑÉ . æÇÓÊÎÏã ãáÝ ÎØØß áÊÏæíä ßá ÇáãáÇÍÙÇÊ . ãÍÇæáÉ ÇÓÊÎÏÇã ÃßËÑ ãä ÎØÉ ÊÒíÏ ãä ÝÑÕÉ äÞÕ ÇáÅäÊÇÌ . ßãÇ Ãäß ÈäÞá ÇáÈíÇäÇÊ ÊÎÇØÑ ÈÝÞÏ ÚäÕÑ Ãæ ÎØæÉ åÇãÉ .
68Ü  Ýì ßá ÇáÇÊÕÇáÇÊ ÇáåÇÊÝíÉ ÃÏÎá Åáì ÇáãæÖæÚ ãÈÇÔÑÉ ÊÌäÈ ÇáËÑËÑÉ ÇáãÖíÚÉ ááæÞÊ . ÃÌÚá ÑÓÇáÊß ãÎÊÕÑÉ æãÝíÏÉ ÈÞÏÑ ÇáÅãßÇä . ÃÏÎá Ýì áÈ ÇáãæÖæÚ . ÞÏÑ æÃÍÊÑã æÞÊ ÇáÂÎÑíä æÓíÚÇãáæäß ÈÇáãËá .
69Ü  ÃäÔÆ ÓÌáÇÊ ÅáßÊÑæäíÉ áæÇÌÈÇÊß æãÓÆæáíÇÊß. ÅÐÇ ÇÚÊãÏÊ ÈÔßá ÎÇÕ Úáì ÇáßãÈíæÊÑ ááÊÓÌíá ÈÇÓÊãÑÇÑ ¡ ÝÅäß ÚÇÌáÇð Ãã ÃÌáÇð ÓÊäåì ÍÇáÉ ÇáÅÍÈÇØ ÇáÊì íãßä Ãä ÊÍØã ßá ÔÆ . æÞÏ íäÌÍ ÇÓÊÚãÇá ÇáßãÈíæÊÑ Ãæ íÝÔá . æÅÐÇ ßÇä ßá ãÇ Êãáßå ãÓÌá ÝÞØ Úáì ÇáÍÇÓæÈ Ïæä ÇãÊáÇß ãÑÌÚ ãßÊæÈ ¡ ÚäÏåÇ ÞÏ ÊæÇÌå ÇáÅÍÈÇØ ÇáÍÞíÞì . ÃÚãá ãÓæÏÉ Úáì ÇáæÑÞ ¡ æÈÇáÊÇáì Óíßæä ÚäÏß ãÑÌÚ áãäÚ Ãì ÖíÇÚ ááãÚáæãÇÊ .

70Ü  ÝáÊßä ãäÌÒÇð æßÇÝÆ äÝÓß ÈÇáãÏÍ ÇáÌãíá . ÇáÍíÇÉ Ýì ßËíÑ ãä ÇáÃãæÑ ¡ áÚÈÉ ÐßÇÁ . ÃÍíÇäÇð äÞæã ãÚ ÃäÝÓäÇ ÈÈÚÖ ÇáÎÏÚ æÇáÃáÚÇÈ ÇáÕÛíÑÉ æÇáÊì íãßä Ãä ÊÍÝÒ ãÓÊæíÇÊ ÌÏíÏÉ ãä ÇáÅäÊÇÌ æÇáÅäÌÇÒ ¡ ÊÔÌíÚ äÝÓß ÈßáãÇÊ ÅíÌÇÈíÉ ÞáíáÉ ßÊÍíÉ áÅäÌÇÒß íÓÇÚÏß Úáì ÅäÌÇÒ ÇáãÒíÏ .
71Ü  ÃÖÝ ÍæÇÝÒ ááÊÔÌíÚ Úáì ÈÐá ÇáãÒíÏ ãä ÇáÌåÏ . ÇÞØÚ æÚÏÇð áäÝÓß Ãæ áÝÑíÞ Úãáß ¡ ÈÚãá ÔÆ ããÊÚ ÍÞÇð ¡ ÅÐÇ æÕáÊ ááåÏÝ Ýì æÞÊ ÞíÇÓì .
72Ü  ÇÍÊÝÙ ÈÎØÊß . ÇáÇÍÊÝÇÙ ÈÓÌá ãÑÆì áÊÞÏãß Ýì ÅäÌÇÒ ãÔÑæÚß ÇáÕÚÈ íãßä Ãä íÏÝÚß áÅäÌÇÒ ÃßÈÑ . ÇÓÊÎÏã ÎØÊß ßÞÇÆãÉ ãÑÇÌÚÉ æÇÔØÈ ßá ãåãÉ íÊã ÅäÌÇÒåÇ . ããÇ íÓÇÚÏß Úáì ÇáÇÓÊãÑÇÑ æíÈÞíß ãÊÍÝÒÇð æíÚØíß ÈÑåÇä ãÑÆì áÅäÌÇÒß .
73Ü  áíÓ ãä ÇáÖÑæÑì ÇáÈÏÁ ÈÊäÝíÐ Ãæá äÞØÉ . ÃÍíÇäÇð íßæä ãä ÇáÃÝÖá ÇáÈÏÁ ÈÃì äÞØÉ Ýì ÇáãÔÑæÚ . ãÍÇæáÉ ÇáÊãÓß ÈÇáÈÏÇíÉ ÊØÈíÞÇð áãÇ ÊÚáãÊå ¡ ÞÏ íßæä Ðæ äÊíÌÉ ÚßÓíÉ . ÝÅä ßÇäÊ ÇáÈÏÇíÉ ÕÚÈÉ ¡ ÇÈÊÚÏ ÚäåÇ æÇäÊÞá ãÈÇÔÑÉ Åáì ãÇ íãßäß ÇáÞíÇã Èå . ÇÎÊÑ ÇáãåãÉ ÇáÃÓåá ¡ æÞã ÈåÇ ÃæáÇð . æÈÚÏåÇ íÕÈÍ ÅäÌÇÒ ÇáãåÇã ÇáÊÇáíÉ ÃÓåá .
74Ü  Þã ÈäæÚ ãä ÇáÅÌÑÇÁ ÇáãäÊÌ ÝæÑÇð . ÃÚáã Ãä ÞãÉ ÞæÊß Ýì åÐå ÇááÍÙÉ ¡ ÇáÂä áÇ ÔÆ Ãåã ãä ÇááÍÙÉ ÇáÍÇáíÉ áÇ Ýì ÇáãÇÖì æáÇ ÇáãÓÊÞÈá . ÈáÇ ÃÏäì Ôß ¡ ÇáæÞÊ ÇáæÍíÏ ÇáÐì ÊÚÊãÏ Úáíå åì áÍÙÇÊ íæãß ÇáÍÇáì . áÇ ÊåÏÑåã.
75Ü  åÆ ÇáÃÔíÇÁ ÇáÊì ÊæÝÑ ãä ÈÐá ÇáÌåÏ . Þã ÈÊÌåíÒ ÇáãÓÊäÏÇÊ ÇáÊì ÇÓÊÚãáÊåÇ ÓÇÈÞÇð áÅäÌÇÒ ãåÇã ããÇËáÉ ¡ ãÑÇÑÇð æÊßÑÇÑÇð ¡ ÇáãáÎÕÇÊ æÌÏÇæá ÇáÃÚãÇá æÇáÇÌÊãÇÚÇÊ æÇáÇÓÊÝÊÇÁÇÊ æÇáØáÈÇÊ ÇáãÏæäÉ ¡ ßá åÐå ÃãËáÉ ÈÓíØÉ ááãÓÊäÏÇÊ ÇáÊì ÛÇáÈÇð ãÇ ÊÓÊÎÏã .
76Ü  ßä ÑÞíÈÇð Úáì äÝÓß ¡ Ýì ÇáÃíÇã ÇáÊì ÊÍÇæá ÝíåÇ ÇáÊÎáÕ ãä ÇáäÞÇØ ÇáåÇãÉ ¡ ÃÍßã äÝÓß æÚÏá ãäåÌß . ÇÓåá æÓíáÉ áÊØæíÑ ÇáÍÇÝÒ ÇáÐÇÊì åì Ãä ÊÍÊÝÙ ÈÑÄíÉ æÇÖÍÉ áåÏÝß ØæÇá ÇáæÞÊ . ÇáåÏÝ åæ ÓÈÈ ÝÚá ãÇ ÊÝÚáå ÇáÂä . ÊÐßÑ ÇáåÏÝ ÏÇÆãÇð ¡ ÔÆ ÊÓÚì áÅäÌÇÒå ¡ áßì íÚØíß ÇáæÞæÏ ÇááÇÒã áÊÎØì ÇáÕÚæÈÇÊ .
77Ü  æÇÌå ÇáÊÍÏíÇÊ æÇáÕÚæÈÇÊ æÌåÇð áæÌå . ÛÇáÈÇð ãÇ íßæä ÇáæÞÊ ÇáãÍÏÏ ááÎØæÉ ÇáÃßËÑ ÃåãíÉ áÇ íßÝì áÅÊãÇãåÇ . ÅÐÇ ßÇä åÐÇ åæ ÇáÍÇá ¡ ÝÅä ÃÝÖá ãÇ ÊÝÚáå åæ Ãä ÊÓÊÌãÚ ÞæÊß æÊÈÏà ÈÇáÚãá . ÃÚãá ÈåãÉ . ÝÚÇÏÉ áÇ Êßæä ÇáÃãæÑ ÈÇáÕÚæÈÉ ÇáÊì ÊÊÎíáåÇ .
78Ü  ßáÝ ÂÎÑíä ÈÇáÚãá ßáãÇ Ããßä . ÏÇæã Úáì ÇáãÊÇÈÚÉ ááÊÃßÏ Ãäåã Úáì ÇáØÑíÞ ÇáÕÍíÍ æÝì ÇáæÞÊ ÇáãÍÏÏ . ÛÇáÈÇð ãÇ íãßä Ãä íÊæáì ÇáÂÎÑæä ÇáãåÇã ÇáÝÑÏíÉ . ÝÊæÙíÝ ØÇÞÇÊ ÇáÂÎÑíä íãßä Ãä íßæä ÚæäÇð ßÈíÑÇð ÎÇÕÉ ÅÐÇ ãÇ ÒæÏæÇ ÈÇáÊæÌíåÇÊ æÇáÊÏÑíÈÇÊ ÇáßÇÝíÉ .
79Ü  ÃÓÓ äÙÇã ÌíÏ ááãáÝÇÊ . áÇ ÔÆ ÃßËÑ ÅÍÈÇØÇð ãä ãÚÑÝÊß Ãäß Êãáß ÇáãæÇÏ ÇáÊì ÊÍÊÇÌåÇ æáßäß áÇ ÊÓÊØíÚ ÊÍÏíÏ ãßÇäåÇ . æÃÍÏ ØÑÞ ÊÃÓíÓ åÐÇ ÇáäÙÇã åæ Ãä ÊÖÚ Ïáíá ááãáÝÇÊ Ýì ÇáÃÏÑÇÌ . æíãßä ÊÕäíÝåÇ ÈäÙÇã ÇáÃÑÞÇã Ãæ ÇáÍÑæÝ ÇáåÌÇÆíÉ ¡ ØÇáãÇ Ãä åäÇß ãßÇäÇð íÊÓÚ ááÅÖÇÝÇÊ ÇáãÑÊÈØÉ ÈäÝÓ ÇáÊÕäíÝ . ßáãÇ ÃÖÝÊ ãáÝÇð ÌÏíÏÇð ÈÇáÏÑÌ ¡ ÓÌáå Ýì ÇáÏáíá . ÖÚ ßá ÔÆ Ýì ãßÇäå ÇáãäÇÓÈ æÓÊÌÏå ÚäÏãÇ ÊÍÊÇÌå .
80Ü  ÇÍÊÝÙ ÈÎØÊß ÇáíæãíÉ Ãæ ÏÝÊÑ ãáÇÍÙÇÊß ÈÇáÞÑÈ ãäß ÏÇÆãÇð . ÓÌá ßá ÃÝßÇÑß æãáÇÍÙÇÊß æÃì ãÚáæãÇÊ ÃÎÑì ÊÞÝÒ Åáì Ðåäß Ýì Ãì æÞÊ ¡ æÛÇáÈÇð ãÇ íÍÏË Ðáß Ýì ÃæÞÇÊ ÇäÔÛÇáß ÈÃÚãÇá ÃÎÑì . Ïæä ãáÇÍÙÇÊß ÇáÛíÑ åÇãÉ æÇáÊì ÊæÏ ãÔÇÑßÉ ÇáÂÎÑíä ÈåÇ Ýì äåÇíÉ Çáíæã .
81Ü  ÇÊÎÐ ÇáÞÑÇÑÇÊ ÈÓÑÚÉ æÍÒã . íÔÊÑß ÇáÐíä ÕäÚæÇ ÇáäÌÇÍ Ýì ÍíÇÊåã Ýì ÕÝÉ ÇÊÎÇÐ ÇáÞÑÇÑ ÇáÓÑíÚ æÇáÊãÓß Èå . áÇ ÊÖíÚ ÇáæÞÊ Ýì ÇáÊÑÏÏ . ÞÏÑ ÇáãæÞÝ ÈÃÝÖá ãÇ íãßäß Ëã ÇÊÎÐ ÇáÞÑÇÑ . áíÓÊ ßá ÇáÞÑÇÑÇÊ ÊÊÎÐ ÈÓÑÚÉ ¡ áßä ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÞÑÇÑÇÊ ÇáíæãíÉ Êßæä ßÐáß . ßáãÇ ãÇÑÓÊ Ðáß ßáãÇ ÊÍÓäÊ æÒÇÏÊ ßÝÇÁÊß .
82Ü  ÇÎÊÕÑ ÇáæÞÊ ÇáÐì ÊÞÖíå Ýì ÊÍÖíÑ ÇáÑÏæÏ . ÊÚáã Ãä ÊÓÊÎÏã ÇáåÇÊÝ ÈÝÇÚáíÉ áÊæÕíá ÇáÑÏæÏ ÇáãÊÃÎÑÉ . ÍÇæá ÈÞÏÑ ÇáÅãßÇä ÇÓÊÎÏÇã ÇáåÇÊÝ ááÑÏ Úáì ÇáãÑÇÓáÇÊ ¡ ÝáíÓ ãä ÇáÖÑæÑì ÇáÑÏ Úáì ÇáÎØÇÈÇÊ æÇáÝÇßÓÇÊ ÈäÝÓ ÇáØÑíÞÉ . ãßÇáãÉ åÇÊÝíÉ ÕÛíÑÉ ÊÄÏì ÇáãåãÉ Ýì ÇáæÞÊ ÇáÐì ÞÏ ÊÓÊåáßå Ýì ÇáÊÍÖíÑ áÅÑÓÇá ÇáÎØÇÈ .
83Ü  ÍÇÝÙ Úáì ÕÍÊß ÇáÚÞáíÉ æÇáÈÏäíÉ . áÃäåÇ ÖÑæÑíÉ ááÞíÇã ÈÃÝÖá ÅäÌÇÒ . äÙã æÞÊß ãä ÃÌá ÍíÇÉ ÃÝÖá ¡ Ýåæ íÄÏì áÕÍÉ ÌíÏÉ æÍíÇÉ ãäÙãÉ . ÝÃäÊ ÊÍÊÇÌ áÕÍÉ ÌíÏÉ áßì ÊÓÊãÊÚ ÈÅäÌÇÒÇÊß ßãÇ íäÈÛì . áÇ ÔÆ Ãåã ãä ÕÍÊß . ÝÈÞÇÄß Ýì ÍÇáÉ ÕÍíÉ ÌíÏÉ íÚØíß ØÇÞÉ æÞÏÑÉ Úáì ÇáÊÍãá . æíÌÚáß ßÐáß ÃßËÑ ÊÝÊÍÇð æÃÞá ÊæÊÑÇð .
84Ü  ãÇÑÓ ÇáÑíÇÖÉ ÈÇäÊÙÇã . ÚÇãá ÌÓÏß ßãíßäÉ ÊÎÖÚ ááÕíÇäÉ æÚäÏåÇ ÓÊÚãá ÈÔßá ÃßËÑ ßÝÇÁÉ ¡ áÝÊÑÇÊ ÃØæá . íÓÇÚÏß Ãì äæÚ ãä ÇáÑíÇÖÉ ÇáãäÊÙãÉ Úáì Ãä ÊÈÏæ ÃßËÑ ÍíæíÉ æäÔÇØÇð . æÇáÑÇÍÉ ÈÚÏ ÇáãÌåæÏ ÇáÌÓÏì íÞæì æíÚíÏ ÈäÇÁ ÇáÌÓã .
85Ü  ÊÚáã ÇáÞÑÇÁÉ ÇáÓÑíÚÉ . ÝÇáÚÏíÏ ãä ÇáÏæÑÇÊ æÇáßÊÈ ãÊæÝÑÉ áãÓÇÚÏÊß . ãä ÇáÓåá ÌÏÇð áãÊæÓØì ÇáÓÑÚÉ Ýì ÇáÞÑÇÁÉ ãÖÇÚÝÉ ÓÑÚÉ ÞÑÇÁÊåã ÈãÓÇÚÏÉ ÈÚÖ ÇáÃÝßÇÑ æÇáÊÞäíÇÊ ÇáÈÓíØÉ . ÕããÊ ÈÚÖ ÇáÏæÑÇÊ ááÐåÇÈ Åáì ãÇ åæ ÃÈÚÏ ãä ãÖÇÚÝÉ ÓÑÚÊß ¡ áßä Ðáß íÊØáÈ ÇáããÇÑÓÉ ÇáãÓÊãÑÉ. ãÖÇÚÝÉ ÓÑÚÉ ÇáÞÑÇÁÉ ÓÊæÝÑ áß äÕÝ ÇáæÞÊ ¡ ããÇ íÊíÍ áß ÇáãÒíÏ ãä ÇáæÞÊ áãåÇã ÃßËÑ ÍíæíÉ .
86Ü  ÑßÒ Úáì ÇáåÏÝ Ýì ÌãíÚ ÇáÃæÞÇÊ . ÇÚÑÝ åÏÝß . ßä ãÏÑßÇð áåÏÝß æÚäÏåÇ ÓÊÔÚÑ ÈÇáÅäÌÇÒ ÚäÏ ÅßãÇá ßá ãåãÉ . ÊÐßÑ ãÇ ÊÓÚì Åáíå ÈÔßá æÇÖÍ Ýì ÚÞáß ¡ ÓÊÏÑß ÚäÏåÇ Ãäå ãä ÇáÖÑæÑì ÇáÚãá ÈÌÏ áÅäÌÇÒ ÇáÃÚãÇá .
87Ü  ÊãÓß ÈÌÏæá ÃÚãÇáß . ãÚ Ãäå ãä ÇáØÈíÚì Ãä ÊÙåÑ ÃÔíÇÁ ÃÎÑì ÊÚãá Úáì ÊÔÊíÊ ÇäÊÈÇåß ¡ ÅáÇ Ãäß áÇ íÌÈ Ãä ÊäÌÑÝ æÑÇÁåÇ . ÚäÏãÇ íÍÏË ÔÆ íÔÊÊ ÇáÇäÊÈÇå ¡ áÇÍÙå ¡ ÓÌá ÊÝÇÕíáå ¡ ÃÌáå áæÞÊ ÂÎÑ . ÈÚÏ Ãä Êäåì Úãá Çáíæã ÇáåÇã ¡ ÇÑÌÚ Åáì ãáÇÍÙÇÊß æÊÚÇãá ãÚ ÃÓÈÇÈ ÇáãÞÇØÚÉ .

  ÊÇÈÚ ÇáãÒíÏ Ýí ÇáÊäãíÉ ÇáÈÔÑíÉ ..

ÊÛáÈ Úáì ÚÇÏÉ ÇáÊÃÌíá
ÑÇÞÈ æÞÊß
æÓÇÆá æÊÞäíÇÊ æÎØæÇÊ ÝÇÚáÉ áÅÏÇÑÉ æÞÊ ÃÝÖá
ÃÈÏÚ ÃÝßÇÑÇ ãäÊÌÉ
ÅÈÏà ÝæÑÇ Ýí ÊäÙíã æÅÏÇÑÉ æÞÊß
ÇáÊäÙíã áÅÏÇÑÉ ÇáæÞÊ
ÇáÊÎØíØ áÅÏÇÑÉ ÇáæÞÊ æÊäÙíã ÇáÌÏæá Çáíæãí
113 ØÑíÞÉ áãÓÇÚÏÊß Úáí ÑÝÚ ãÚÏá ÅäÊÇÌß ãä ßÇÝÉ ÇáäæÇÍí ÅÏÇÑÉ ÇáæÞÊ Time manageme
 ÃåÏÇÁ ãä ãæÞÚ ÇáãÌãæÚÉ ÎãÓ ãáÝÇÊ PowerPoint Ýí ÊØæíÑ ÇáÐÇÊ
 365 ãÞæáÉ Ýí ÇáäÌÇÍ
 ÇáãßÊÈÉ ÇáãÇÓíÉ ááÊäãíÉ ÇáÈÔÑíÉ
 ßíÝ ÊæáÏ ÇÝßÇÑ ÇÈÏÇÚíÉ ÌÏíÏÉ
 ÔÑæØ ÊäãíÉ ÇáÔÎÕíÉ

  
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
: 0.10